Nyhet! Famntaget i nytt samarbete med Vardaga

Information från ägare och verksamhetschef Mari Eriksson

Det är nu 10 år sedan jag startade Famntaget Omsorg. Det har varit fantastiska år och jag är stolt över den fina verksamhet vi byggt upp. Famntaget är ett välskött företag med många duktiga medarbetare. Att äga och ansvara för ett litet företag innebär stora utmaningar och det finns både fördelar och nackdelar. Jag känner att tiden nu är mogen för mig att lämna över verksamheten till annan aktör.

Från och med 29 november 2019 går driften över till Vardaga hemtjänst. Jag arbetar kvar i minst tre månader för att se till att övergången blir smidig. Vardaga är ett mycket medvetet val eftersom de är en uttalad kvalitetsaktör med liknande värderingar som oss. Vi samarbetar redan idag med Vardaga då de utför våra natt- och larmtjänster vilket de har gjort på ett föredömligt sätt. Stadens kundundersökning visar att Vardaga har väldigt nöjda kunder.

/Mari Eriksson, verksamhetschef

Integrationspakten

Under förra veckan lanserades Integrationspakten, ett unikt samarbete mellan Stockholms stad och stadens näringsliv. Famntaget medverkade vid uppstarten i Stadshuset.

Det finns i dagsläget cirka 30 000 öppet arbetslösa i Stockholm. Nästan 18 000 av dessa är födda i utlandet. Samtidigt har många företag brist på arbetskraft och detta projekt har som syfte att förändra detta. Samarbetet ska underlätta för organisationer i Stockholms stad att rekrytera rätt kompetens, vara mentor, skapa framtidens yrkesutbildningar och utveckla nätverk med andra som brinner för en inkluderande stad.

Läs mer om Integrationspakten

Branschdag Vård och omsorg

Famntagets arbetsgivarorganisation Sobona bjöd in till en temadag om vård- och omsorgsbranschens framtid. Dagen inleddes med en gemensam fika där branschrådsordförande Niels Elvhammar hälsade alla välkomna. Detta följdes upp av flera inspirerande föreläsningar.

Den röda tråden för dagen var att rikta blicken mot framtiden med fokus på möjligheter och utmaningar kopplat till aktuella frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsgivarfrågor och organisatoriska utmaningar. Bland annat så var Mats Tyrstryp, forskare vid Handelshögskolan på plats. Han pratade om hur man kan fylla organisatoriska tomrum med samverkan, innovationer och relationer. Sammantaget var det en mycket inspirerande dag!

***

Läs mer om Sobona

Uppdatering med verksamhetschef Mari

Mari Eriksson, verksamhetschef i Famntaget Omsorg

Är det något nytt på gång inför hösten?
– Vi väntar fortfarande på beslut från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) som granskar alla utförare i hela landet. Det har tagit väldigt lång tid och jag tror att vi kanske får vänta ett tag till.

Tycker du att det är bra att IVO granskar alla utförare och finns de någon risk att Famntaget inte blir godkänd utförare?
– Det finns några få företag som inte blir godkända men de som är välfungerande och har kompetens kommer alla att bli godkända. Det är bra att man ställer krav på alla utförare men jag tycker det är onödigt att IVO ska granska alla vårdföretag i hela landet. Det är dessutom förenat med kostnader för företagen. Det borde gå att hantera detta på ett enklare sätt.

Kommer även de kommunala enheterna att granskas av IVO på samma sätt.
– Nej, som jag förstått det så sker ingen granskning av dem.

Något annat viktigt som hänt?
– En positiv nyhet är att man kommer införa det så kallade ickevalet kopplat till en närhetsprincip. Nya kunder som inte själva kan eller vill välja utförare ska gå till den utförare som har kontor i omedelbar närhet av kundens boende. För att kunna få hög effektivitet så är det bra att ha många kunder nära varandra så det är ett väldigt bra beslut. Det minskar kringtid för medarbetarna. 

Hur går det med miljöarbetet?
– Vi lyfter miljöfrågor internt och skriver även om angelägna miljöfrågor i våra sociala media, som till exempel hur det går för torsken i Östersjön som nästan helt försvunnit. Jag hörde nyligen att det finns positiva tecken på att utsläppen i Östersjön har minskat och att övergödningen minskar. Känslan är att det går åt rätt håll. Klimatfrågor har ett helt annat fokus bland politiker och vanliga människor nu än för några år sedan. Famntaget är också samarbetspartner med WWF (Världsnaturfonden) som jag tycker är viktig påtryckare och informationsspridare.

***

Läs mer om Famntaget

”I Japan är vården på väg att bli en kontrollverksamhet”

Jag har funderat en del över vad som hände när våra gäster från Japan var på studiebesök i höstas. Japanerna följde med våra medarbetare till kunderna. Efteråt berättade japanerna hur mycket glädje, kärlek och omtanke som uppstod i de mellanmänskliga mötena hemma hos kunderna. Japanerna förmedlade en viktig reflektion till bland annat mig: ”I Japan är vården på väg att bli en kontrollverksamhet”. Jag känner igen det här i att vi har fokus på att skapa rutiner för många olika detaljer, genomföra egenkontroller och hela tiden ha fokus och leta efter det som inte fungerar i verksamheten. Vad händer då? Vi blir inte närvarande i nuet i mötet med kunder eller andra medmänniskor. Det är så viktigt att vara i nuet och vara en aktiv lyssnare som upplevs äkta i att förmedla en hemtjänst med hjärta och värme. Det är den vägen vi behöver gå i vårt samhälle nu.

Famntagets medarbetare Fana med vår japanska gäst Tadadhsi Hosoya.

Vårt utbyte med Japan fortsätter, vi har mycket att lära av varandra. Nu under två veckor följer en japansk utbytesstudent som studerar till socionom med Famntagets medarbetare i verksamheten.

/Mari Eriksson, verksamhetschef & VD i Famntaget

Sobonadagarna 2019

Famntaget Omsorg har deltagit i SOBONA- konferens som är Famntagets nya arbetsgivarorganisation. Mari Eriksson verksamhetschef och Peter Eriksson Styrelseordförande berättar att konferensen har varit givande. 

– Ja, det varit intressanta föreläsningar och vi har träffat många intressanta människor, både inom vårdsektorn men också andra som arbetar med helt andra saker, säger Mari.

SOBONA är en nybildad organisation efter en sammanslagning av KFS och Pacta. SOBONA förhandlar med arbetstagarens parter och tar fram avtal. De är också ett stöd till alla medlemmar och tillhandahåller kurser och rådgivning. Medlemmar är kommunala bolag, stiftelser och företag som arbetar inom områden som traditionellt har utförts av kommuner och landsting. 

– Jag har träffat flera representanter från SOBONA som Famntaget samarbetar med, några är sådana som jag känner från KFS sedan tidigare, men flera är helt nya för mig. Alla är mycket trevliga och intresserade av vår verksamhet, berättar Peter. – Det har varit mycket givande och vi har fått mycket matnyttigt att ta med oss in i vår fina verksamhet, avslutar Mari.

***

Se en film från Sobonadagarna 2019 där bland annat Famntagets verksamhetschef Mari Eriksson medverkar

Intervju med verksamhetschef Mari inför EU-valet

Mari Eriksson, verksamhetschef i Famntaget Omsorg.

Nu är det snart EU- val. Varför ska man rösta i EU- valet tycker du?
– Det kanske är viktigare än någonsin. Vill man vara med och påverka utvecklingen i Europa så tycker jag man ska rösta.

Vilka frågor tycker du är viktigast?
– Migration och klimatfrågan känns allt viktigare. Europa kan visa vägen genom att visa för övriga världen att det går att bygga klimatsmarta samhällen. Jag vistas mycket i skärgården och jag har sett övergödning och fiskarter som minskar eller försvinner helt i Östersjön. Fisken är viktig för ekosystemet, det är en sorglig utveckling.

Är det några speciella fiskarter du tänker på?
– Ålen är nästan helt borta. Torsken är på väg att försvinna och nyligen pratade man om att siken har minskat jättemycket.  

Hur tycker du EU hanterar vård- och omsorgsfrågorna?
– Varje medlemsland måste ta hand om sina medborgare som behöver stöd och hjälp. Det som behöver lösas i EU är frågan vilken vård man har rätt till när man befinner sig i annat EU- land. Famntaget har haft studiebesök från länder flera länder bland annat Japan ett flertal gånger. Sverige och Famntaget kan vara föregångare och visa upp en föredömlig hemtjänst såväl inom EU som utanför EU.

***

Vill du veta mer om Famntaget? Klicka här

Intervju med vår nya teamledare Petra

Petra är ny teamledare på Östermalm

Petra är ny teamledare i Famntaget på Östermalm och har nu arbetat ett tag och börjat komma in i sin nya roll. Vi passade på att ta en pratstund med Petra för att höra hur hennes första tid varit och hur hon ser på fortsättningen i Famntaget.

Hur länge har du arbetat i Famntaget nu?
– Jag har varit tillsvidareanställd i Famntaget cirka 1,5 år.

Nu har du arbetat som teamledare ett tag, hur går det och hur känns det i denna nya arbetsroll?
– Det är en roll som jag trivs bra i och som förutom att arbetsleda innebär stor flexibilitet, lyhördhet, kundkännedom och ansvar. Vi har gott samarbete i teamen mellan kontoren och med organisationen nära. Det känns mycket bra.

Innan du började på Famntaget har du tidigare arbetat tillsammans med vår verksamhetschef Mari Eriksson?
– Jag kom i kontakt med Mari första gången under 2004/2005 då jag var verksam i en annan bransch fast med anknytning till äldreomsorgen. När jag gick tillbaka till vårdyrket valde jag sedan att kontakta Mari angående arbete då jag tycker att hon står för sunda värderingar och har en inställning som jag kan förlika mig med.

Varför har du valt att arbeta inom vård och omsorg och hur kommer det sig att du valde just Famntaget?
– Jag har alltid varit intresserad av att ha ett arbete knutet till människor, och i och med mitt stora intresse inom kognitiv svikt, palliativ vård och omsorg så har jag valt just detta område. Jag tycker att det är intressant att jobba fram en plan kring bemötande och få bekräftelse på hur pass viktigt bemötandet är i kontakten med människor. Famntaget var ett självklart val för mig då jag vet att Mari och organisationen arbetar helhjärtat med värderingar som jag står bakom.

Vad tror du att du kan bidra med i Famntaget med de kunskaper som du har?
– Dels mina kunskaper om bemötande och mina tidigare erfarenheter inom demens (även BPSD) och palliativ vård när det gäller våra kunder (eftersom jag är ute och arbetar på fältet också). Jag har även tidigare erfarenhet av arbetsledning, administration och planering. Jag hoppas på att kunna tillföra en god energi och att jag lyckas förmedla hur viktigt det är med bemötande i detta yrke.

***

Vill du veta mer om Famntaget? Klicka här!

CSR i Famntaget – intervju med verksamhetschef Mari Eriksson

Vad betyder egentligen CSR?
– CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Det innefattar dels ett ansvar gentemot ägare, anställda, kunder långivare, myndigheter och övriga intressenter, samt ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget.

Du har tidigare på bloggen berättat om Famntagets miljöarbete och att Famntaget är företagsvän med Världsnaturfonden. Kan du berätta lite mer om Famntagets CSR- arbete?
– Famntagets CSR- arbete innebär att integrera sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten och samverka med våra intressenter. Vi ska bedriva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort.

Kan du ge exempel på socialt engagemang?
– En viktig fråga som vi ständigt arbetar med är att synen på hemtjänstens utförare och dess medarbetare ska förbättras. Då kan också intresset att söka jobb inom hemtjänsten öka. Det lär behövas med tanke på att fler lever längre. Situationen för de äldre kan bli bättre. Famntaget är delaktig i ett utvecklingsprojekt med Karolinska Institutet som ska se över hur tjänster och boende kan förbättras för äldre.  Famntaget är specialiserade på demenssjukdomar så vi försöker höja kunskapen kring dessa och hur situationen är för dem som drabbats. Famntaget är också med i flera branschråd i Stockholm stad och i Sobona som är Famntagets arbetsgivarorganisation.

Är det inte kostsamt för Famntaget att lägga så mycket tid på delaktighet i alla branschråd och projekt?
– Nej, tvärtom. Vi eftersträvar en långsiktig lönsamhet och CSR- arbetet betraktar vi som något som är värdeskapande för verksamheten. Kunder och allmänhet uppfattar att Famntaget är en pålitlig, kompetent och spännande utförare. Våra medarbetare sprider vänlighet, glädje, omtänksamhet och trygghet i möten med sina kunder och anhöriga som gör att vi får nöjda och glada kunder.  Våra medarbetare kan känna stolthet över att de gör ett bra jobb som uppskattas av kunderna.

Famntaget vänföretag i WWF 2019

Famntaget fortsätter att vara vänföretag i WWF även under 2019! Verksamhetschef Mari Eriksson berättar mer om detta. 

Östersjön 2

Hur har året 2018 varit som vänföretag till Världsnaturfonden?
– Rent konkret så har vi hjälpt till att bevara vår biologiska mångfald, verkat för att naturresurserna används på ett hållbart sätt och att föroreningarna minskat. 2018 har miljöfrågorna och klimatet verkligen kommit i fokus och därför känns helt rätt att vi kan skänka pengar till WWF´s arbete.

Men koldioxidutsläppen har ju inte minskat särskilt mycket eller inte alls. Gör det någon skillnad vad Famntaget gör?
– Ja, det går trögt med omställningen. Det beror på att all utsläppt koldioxid finns kvar i atmosfären.  Vi måste alla hjälpas åt att vända trenden så att utsläppen minskar radikalt. Om inte tillräckligt görs kan det bli stora negativa konsekvenser för jorden och oss människor. Det är ännu inte för sent och det finns många kreativa och innovativa människor och företag som kan hitta på nya och mer hållbara lösningar.

Ska Famntaget fortsätta att vara vänföretag 2019?
– Ja, Famntaget väljer att vara vänföretag till Världsnaturfonden även 2019. Famntaget betalar 10 000 kr som vänföretag. De pengarna kommer väl till nytta. Nu behövs stora insatser för att rädda vårt klimat. Vi vill visa att vi gör en insats och vi vill uppmana alla som läser detta att ge ett bidrag eller engagera sig på annat sätt.

Är det något särskilt område som du tänker på och värnar särskilt om?
 – Ja, det är Östersjön. Övergödning, överfiske och den ökanda sjöfarten har gjort Östersjön till ett hav i kris. Jag vistas ute i skärgården själv varje sommar och det är med sorg i hjärtat jag ser hur detta känsliga innanhav försämrats genom åren. Men Östersjön går fortfarande att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det.

***

Vad är WWF Vänföretag? Läs mer